آقای دکترمحمود صفری

امتیاز کاربران : 0 (0 رای)
امتیاز : ۰ ( از ۰ رای )
درباره من : آقای دکترمحمود صفری
تخصص

مهارت ها

تجربه کار حرفه ای

بیوگرافی
مديريت و يا مشاورت مدير عامل در شركتهاي بلر)جام جهان نما(، گروه صنعتي آزمايش، شـهيد بـاهنر، گروه صنعتي مقصود، گروه صنعتي نيروي محركه، گروه صنعتي جام ايمن و ... ۲رياست واحدهاي كار و امور اجتماعي و هيات حل اختلاف و كميته هاي بحرانهاي كـارگري و بيمـه بيكاري در سازمان كار و امور اجتماعي استان تهران ۳عضو كميته علمي انتخاب كارآفرينان برتر اسـتان تهـران و مـدرس دوره هـاي كـارآفريني در مراكـز مختلف دانشگاهي و آموزشي ازجمله جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت مـدرس، موسسـه كـار و تـامين اجتماعي، جهاد دانشگاهي فرهنگ و هنر، مركز آموزش فرهنگ متين و ..

پست الکترونیک